Inizio (Home) > Soci > KIJAS Giovedì 23 marzo 2017
 

Zdzislaw KIJAS

Socio Corrispondente

 
 

socio

Nazionalitŕ: Polonia (PL)
Status: ofmcon
Tipo di socio PAMI: Socio Corrispondente
Pubblicazioni
Gradi accademici*: D.TH

 
 
Curriculum vitae in italiano
____________ ______________ ____________ ___________


 
È Nato il 18 febbraio 1960 a Pewel Slemieńska (Polonia).
È frate minore conventuale (francescano) - OFMConv
Nel 1986 è stato ordinato presbitero a Roma dal beato Papa Giovanni Paolo II.

Nel 1979  ha superato l’esame di maturità classica al Liceo di Legnica. Tra il 1981 e il 1984 ha compiuto gli studi filosofico-teologicipresso il Seminario Maggiore dei Frati Minori Conventuali a Cracovia. Nel 1984 ha conseguito il bacceleratoin teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura a Roma (Seraphicum). Tra il1985 e il 1987 ha proseguito gli studi per la licenzapresso la Pontifica Università Gregoriana a Roma, raggiungendo la licenza in teologia sistematica. Dal 1987 al 1990 ha studiato all’Università Cattolica di Louvain-La-Neuve in Belgio ottenendo il dottorato in Scienze Religiose e in Dogmatica.Nel 1996 ha difeso la Tesi di abilitazione alla libera docenzapresso la Facoltà di Teologia della Pontificia Accademia Teologica di Cracovia. Nel 1997 ha ottenuto il Master of Artspresso la University of St. Bonaventure in New York (USA). Nel 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Polacca il titolo di professore in Teologiadogmatica, riconosciuto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. È stato preside della Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura di Roma.
Ora lavora presso la Congregazione dei Santi.

INCARICHI


1. Prodecano della Facoltà di Teologia presso la Pontificia Accademia di Teologia (PAT) a Cracovia (2003-2005)
 
2. Direttore dell’Istituto di Dialogo ed Ecumenismo della medesima Accademia (2000-2005)
 
3. Direttore del Centro degli Studi Francescani presso la Facoltà di Teologia PAT (dal 2003)
 
4. Membro della Commissione della Chiesa Cattolica per il dialogo con la Chiesa Veterocattolica di Polonia (dal 1997)
 
5. Collaboratore della “Enciclopedia Cattolica Russa”, Mosca 2002(già 2 volumi);
 
6. Membro dell’AISSCA (Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e dell’Agiografia C/o Dipartimento di Studi Storici Università di Roma Tre)
 
7. Segretario della Pontificia Accademia dell’Immacolata
 
8. Membro della Pontificia Academia Mariana Internationalis
 
DOCENZA

1. Presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Accademia di Teologia a Cracovia (dal 1995).
 
2. Presso l’Università Jagielonica a Cracovia
 
3. Presso l’Accademia Polacca delle Scienze
 
4. Presso il Seminario Maggiore dei Francescani; Cracovia (OFMConv), ul. Franciszkanska (dal 1991).
 
5. Presso il Seminario Maggiore dei PP. Cappuccini, Cracovia, ul. Loretańska (1993–1996).
 
6. Presso il Seminario Maggiore dei Francescani (OFM), Cracovia, ul. Ojcowska (dal 1995).
 
7. Presso il Seminario Maggiore dei Carmeliti Scalzi, Cracovia, ul. Rakowicka (dal 1992).
 
8. Presso Il Collegio Teologico dei Domenicani, Cracowia, ul. Stolarska (dal 1994).
 
9. Presso l’Istituto Teologico dei Lazaristi, Cracovia, ul. Stradom (1993-2000).
 
10. Presso l’Istituto degli Studi Francescani a Cracovia (dal 1997)
 
11. Presso la Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura-Seraphicum (dal 2005)
 
 BIBLIOGRAFIA

Libri(autore):
 
1.Homo creatus est. Ekumeniczne studium antropologii Pawła A. Florenckiego (†1937) i Hansa Ursa von Balthasara (†1988), [Homo creatus est. Studio ecumenico dell’antropologia di Pavel A. Florenski e Hans U. von Balthasar], Kraków 1996.
 
2.Wprowadzenie do modlitwy św. Bonawentury, [Introduzione alla preghiera secondo san Bonaventura], Kraków 1998.
 
3.Zrodzić Jezusa w sercu. Jan Piotr Olivi komentuje proroctwo Izajasza o Emmanuelu, [Generare Gesù nel cuore. Pietro Giovanni Olivi commenta la profezia isaiana dell’Emmanuele], Kraków 1999.
 
4. Czyściec – czy jest i dla kogo?, [Purgatorio – esiste e per chi?], Kraków 1999.
 
5. Św. Maksymilian Maria Kolbe, [San Massimiliano Maria Kolbe],  Kraków 2000.
 
6. Przebóstwienie człowieka i świata, [La deificazione dell’uomo e del mondo], Kraków 2000.
 
7. Bł. Aniela Salawa [Beata Angela Salava], Kraków 2000.
 
8. Czyściec – czy jest i dla kogo? [Purgatorio – esiste e per chi?] Kraków 2001, ed. II rivista, ampliata e corretta.
 
9. Niebo. Dom Ojca, [Il cielo. Casa del Padre],Kraków 2001.
 
10.Piekło. Oddaleni od domu Ojca, [L’inferno. Lontani dalla casa del Padre],Kraków 2002.
 
11.Nowy kapłan na nowe czasy. Rozważania na temat duchowości kapłańskiej, [Nuovo sacerdote per i tempi nuovi. Meditazioni sul tema della spiritualità sacerdotale], Kraków 2002.
 
12.Święty Bonawentura, [San Bonaventura],Kraków 2002.
 
13.Modlitwa i kontemplacja św. Franciszka. Zmieniać świat i odmieniać serce człowieka modlitwą, [Preghiera e contemplazione in san Francesco. Cambiare il mondo e trasformare il cuore dell’uomo con la preghiera], Kraków 2002.
 
14.Czyściec oczekiwaniem nieba, [Il purgatorio attesa del cielo], Częstochowa 2003.
 
15.Niebo darem Boga, [Il cielo come dono di Dio], Częstochowa 2003.
 
16.Św.Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, [San Massimiliano Maria Kolbe, francescano], Kraków 2003.
 
17.Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, [Risposte a 101 domande sull’ecumenismo], Kraków 2004.
 
18.Piekło wiecznym oddzieleniem od Boga, [L’inferno come eterno allontanamento da Dio], Częstochowa 2004.
 
19.Początki świata i człowieka, [Inizi del mondo e dell’uomo], Kraków 2004.
 
20.Ty co ogarniasz Nieogarnionego, [Colei che abbraccia l’Inabbracciabile], Kraków 2004.
 
21. Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczy ostateczne, [Risposte a 101 domande sull’escatologia], Kraków 2004.
 
22.Modlitwa źródłem mądrości i siły, [La preghiera, fonte di saggezza e di forza], Kraków 2004.
 
23. Różaniec modlitwą zbawienia, [Rosario, preghiera della salvezza], Kraków 2004.
 
24.Il cielo. Luogo del desiderio di Dio, Città Nuova 2005.
 
25.  Bł. Aniela Salawa [Beata Aniela Salawa], Kraków 2005.
 
26.  Aniołowie Stróżowie nasi niebiescy przyjaciele [Angeli custodi nostri amici del cielo], Czestochowa 2006.
 
27.  Brewiarz ekologa [Breviario dell’ecologo], Kraków 2006.
 
28. Dwanaście dróg do szczęścia [Dodici vie per la felicità], Kraków 2006.
 
29. Mówić o Bogu...[Parlare di Dio...], Kraków 1997.
 
30.Święci a pojednanie Kościołów. Święci łączą czy dzielą?, [Santi e la riconciliazione delle Chiese. Santi uniscono o dividono?], Kraków 1998.
 
Co-autore:
 
1.Święty Antoni z Padwy. Życie, myśl, dzieło, [San Antonio di Padova. Vita, pensiero, opera],Z. J. Kijas/St.C.Napiórkowski, t.I/1, Kraków  1998.
 
2.Być Kościołem Chrystusa dzisiaj, [Essere Chiesa di Cristo oggi], [red.] S. Budzik/Z. Kijas/W. Życiński, Tarnów 1998.
 
3.Rodzina w wielkich religiach świata, [La famiglia nelle grandi religioni del mondo], Kraków 1999.
 
4.Pojednanie początkiem nowego życia, [La riconciliazione, inizio della vita nuova], Kraków 1999.
 
5.Niech zstąpi Duch Twój!,[Venga il Tuo Spirito!], Tarnów 1999.
 
6.Święty Antoni z Padwy. Mistrz w Szkole franciszkańskiej, [San Antonio di Padova. Maestro nella Scuola francescana], [red.], Z. J. Kijas OFMConv/C.St. Napiórkowski OFMConv, vol. II, Kraków 2000.
 
7.Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, [I santi nella cultura e nella spiritualità dell’Europa di ieri e di oggi], [red.] Wanda Stępniak-Minczewa/Zdzisław J. Kijas, Kraków 2000.
 
8.Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Materiały z sympozjum. [Universalismo cristiano e pluralismo religioso. Materiale di un simposio], [red.] S. Budzik, Z. Kijas, Tarnów 2000.
 
9.Zbawienie w roku jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w dialogu katolicko-luterańskim. Dokumenty i opracowania,[La salvezza nell’anno giubilare. L’insegnamento sulla giustificazione nel dialogo cattolico-luterano. Documento e riflessione postume], Michalineum 2000.
 
10.Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, [Fra il cielo e la terra. Verso una etica ecologica], [red.] A. Dyduch-Falniowska/M. Grzegorczyk/Z.J. Kijas OFMConv/Z. Mirek, Kraków 2000.
 
11.Dziedzictwo duchowe Córek Matki Bożej Bolesnej. 100-lecie konsekracji kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, [Eredità spirituale delle Figlie di Madre di Dio Addolorata. 100-anniversario della consacrazione della chiesa delle Suore Serafiche a Oswiecim dedicata alla Madre di Dio Addolorata],[red.] s. Dawida Lechowicz CMBB/Zdzisław J. Kijas OFMConv, Oświęcim-Kraków 2000.
 
12.Małżeństwa mieszane,  [I matrimoni misti], Kraków 2000.
 
13. Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich, [I santi e la santità alle radici della cultura dei paesi slavi],[red.] W. Stępniak-Minczewa/Z. J. Kijas OFMConv, t. 1-2, Kraków 2000.
 
14.Mówić o Stwórcy i przyrodzie. Przewodnik edukacyjny (dla gimnazjów i szkół średnich), [Parlare del Creatore e del creato. Guida educativa per i ginnasi e per le scuole medie], [red.] A. Dyduch-Falniowska/M. Grzegorczyk/Z.J. Kijas/Z. Mirek, Kraków 2000, ss. 156.
 
15.Czas i Kalendarz,[Il tempo e il calendario],Kraków 2001.
 
16.Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów, [Parlare del creato. Una visione integrale della natura. Manuale per gli studenti],[red.] A. Dyduch-Falniowska/M. Grzegorczyk/J. Perzanowska/Z. J. Kijas/Z. Mirek, Kraków 2001.
 
17.Klasztory i kultura krajów słowiańskich, [I monasteri e la cultura dei paesi slavi], [red.] W. Stępniak-Minczewa/Z. J. Kijas, Kraków 2001.
 
18.Rola klasztorów w procesie kształtowania się państwowości krajów słowiańskich, [Il ruolo dei monasteri nel processo di formazione della identità nazione dei paesi slavi], (red.) W. Stępniak-Minczewa/Z. J. Kijas, Kraków 2002.
 
19.Sakramentalność małżeństwa, [La sacramentalità del matrimonio], (red.) Z. J. Kijas/J. Krzywda, Kraków 2002.
 
ARTICOLI

1. Czy istnieje konieczność „nowego” mówienia o Bogu?, w: Mówić o Bogu..., Z. J. Kijas (red.), „Bratni Zew”, Kraków 1997, ss. 15-22.
 
2. Wywiad z prof. T. Borkowskim (UJ) nt. Czy modlitwa potrzebuje wspólnoty?, [w:] Mówić o Bogu..., Z. J. Kijas (red.), „Bratni Zew”, Kraków 1997, ss. 53-66.
 
3. Wywiad z dr Jolantą Koszteyn (PAN. Instytut Oceanologii) oraz z prof. Piotrem Lenartowiczem SJ nt. Czy współczesna nauka mówi o Bogu?, [w:] Mówić o Bogu..., Z. J. Kijas (red.), „Bratni Zew”, Kraków 1997, ss. 89-114.
 
4. Teologia franciszkańska - teologia prawosławna. Próba odkrycia pewnych istotnych podobieństw, „W nurcie franciszkańskim” 6(1997), ss.71-79.
 
5. Ten Arguments of P.J.Olivi, O.Min. (+1298) in Favor of Christological Meaning of Isaiah 7,14, „Miscellanea Francescana”, t. 97, luglio- dicembre 1997, fasc. III-IV, ss. 565-600.
 
6. Die Kirche Polens in der postkommunistischen Gesellschaft, „Glaube in der 2. Welt. Zeitschrift für Religionsfreiheit und Menschenrechte”, nr 7/8, 26(1998) ss. 15-19 (Tekst referatu wygłoszonego w Bazylei na dorocznym spotkaniu „Glaube in der 2. Welt”, 16 maja 1998 r.).
 
7. Pojednanie, które przerasta sprawiedliwość, w: Pojednanie. Ekumeniczne wyzwanie Grazu ’97. Materiały sympozjum poświęconego problematyce II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego – Graz ’97. Opole 08-09.10.1998, Opole 1998, ss. 125-135.
 
8. Kościół sługą Chrystusa i środowiskiem Jego życia, w: Być Kościołem Chrystusa dzisiaj. Materiały z sesji w dniu 28 kwietnia 1998 Kraków, (red.) S. Budzik, Z. Kijas, W. Życiński, „Biblos”, Tarnów 1998, ss. 43-63.
 
9. Czy można być świętym ‘ekumenicznym’ już w życiu ziemskim?, [w:] Święci a pojednanie Kościołów. Święci łączą czy dzielą?, Z.J. Kijas (red.), „Bratni Zew”, Kraków 1998, ss. 115-135.
 
10. Yves-Marie Congar OP (1904-1995). Zwykłe życie niezwykłego człowieka, [w:] Yves-Marie Congar OP. Szkic życia, Wyd. KUL, Lublin 1998, ss. 11-25.
 
11. Natura i struktura Sermonesśw. Antoniego z Padwy, [w:] Św. Antoni z Padwy. Życie, myśl i dzieło, „Bratni Zew”, Kraków 1998, ss. 47-63.
 
12.Obraz Chrystusa w kazaniach św. Antoniego, [w:] Św. Antoni z Padwy. Życie, myśl i dzieło, „Bratni Zew”, Kraków 1998, ss. 99-121.
 
13.Franciszkańskie ubóstwo. Czy tylko niewygodną przeszłością? „Praca nad sobą”. Periodyk mariawicki, zeszyt 6, Kraków, kwiecień 1998, ss. 1-6.
 
14. Chrystus integralny. Wstęp do wydania polskiego oraz redakcja naukowa książki G. L. Muellera, Chrystologia, Wydawnictwo „M.”., Kraków 1998, ss. I-XIX.
 
15.Die Kirche in Polen nach dem Konkordat, „Glaube in der 2. Welt” 27(1999), Jahrgang nr 1, ss. 23-25.
 
16.Wprowadzenie do wydania polskiego oraz redakcja naukowa książki F. Courtha i P. Neunera, Mariologia. Eklezjologia, Wyd. „M.”, Kraków 1999, ss. 13-42.
 
17.Biblijne korzenie egzystencji pojednanej i jej konieczność dla istnienia autentycznego, [w:] Pojednanie początkiem nowego życia, (red.) Z. J. Kijas, Kraków 1999, ss. 9-48.
 
18.Rodzina – środowiskiem kształtowania się autentycznej osoby. Kilka uwag na marginesie tajemnicy rodziny, [w:] Rodzina w wielkich religiach świata, (red.) Z. J. Kijas, Kraków 1999, ss. 9-20.
 
19.Eucharystyczna rzeczywistość. Teologia epiklezyDucha Świętego, „Częstochowskie Studia Teologiczne” XXVI(1998) ss. 57-68.
 
20.Dialog między Polskim Narodowym Kościołem Katolickim a Kościołem Rzymskokatolickim w USA (cz. I: lata 1984-1989), wstęp i tłumaczenie, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” rok XIV(1998), nr 2(42) ss. 123-138.
 
21.Bóg, który jest Miłością. Wstęp do wydania polskiego, [w:] W. Breuning, Nauka o Bogu, tł. J. Fenrychowa, „M.”, Kraków 1999, ss. 9-15 oraz redakcja książki.
 
22.Różnorodność duchowości w Kościele, [w:] „Przesłanie Ojca Pio z Pietralciny dla ludzi naszych czasów”. Materiały z sympozjum, 26-27 października 1998 r., (red.) A. Horowski OFMCap, Kuria Prowincjalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków 1999, ss. 10-32.
 
23.Ekumeniczna współpraca Kościołów w procesie rozszerzania Wspólnoty Europejskiej, „Polonia Sacra”, r. III (XXI), nr 4/48(1999), ss. 77-82.
 
24.Piotr Jan Olivi (1248-1298). Kontrowersyjny teolog i egzegeta franciszkański, „Studia franciszkańskie” 9(1998), ss. 99-123.
 
25.Kościół jako środowisko działania Ducha Świętego, w: Niech zstąpi Duch Twój!, (red.) Z. J. Kijas, „Biblos”, Tarnów 1999, ss. 58-86.
 
26.Wstęp do: M. Ballester,  Wprowadzenie do medytacji, przeł. B.A. Gancarz, „Bratni Zew”, Kraków 1999, ss. 9-12.
 
27.Perspektywy ekumeniczne ikonografii maryjnej, [w:] Ikona liturgiczna. Ewangelizacyjne przesłanie ikonografii maryjnej, (red. K. Pek MIC), Wyd. Księży Marianów, Warszawa 1999, ss. 72-89.
 
28.Małżeństwa mieszane – ubogacenie czy zagrożenie dla Kościołów?, „Słowo i Myśl” nr 32/33, Kraków 7-8(1999), ss. 3-4.
 
29.Człowiek ikoną Ducha Świętego, [w:] Duchu Święty, przyjdź! XIII Franciszkańskie Dni Maryjne. Poznań, Wzgórze Przemysława 24-31 maja 1998, Norbertinum, Lublin 1999, ss. 49-63.
 
30.Rola Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka, [w:] Duchu Święty, przyjdź! XIII Franciszkańskie Dni Maryjne. Poznań, Wzgórze Przemysława 24-31 maja 1998, Norbertinum, Lublin 1999, ss. 65-76.
 
31.Redakcja naukowa oraz bibliografia pozycji B. Stubenraucha, Pneumatologia – traktat o Duchu Świętym (kol. Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, t. VIII), tł. P. Lisak, Wydawnictwo „M.”, Kraków 1999, ss. 300.
 
32.Wstęp do wydania polskiego, [w:] G. Kraus, Nauka o łasce - zbawienie jako łaska (kol. Podręcznik teologii dogmatycznej, red. W. Beinert, t. IX), tł. W. Szymona OP, Wydawnictwo „M.”, Kraków 1999, ss. 11-19 oraz redakcja naukowa i bibliografia.
 
33.Między Bogiem a człowiekiem. Nauka o usprawiedliwieniu – od podziału do jedności, KAI, 43(396), 28 października 1999, ss. 15-16.
 
34.Przyroda podporządkowana człowiekowi czy drabina do nieba?, [w:] Stworzyciel i przyroda w tradycji i myśli europejskiej. Dydaktyka chrześcijańskiej etyki ekologicznej, (red.) A. Dyduch-Falniowska, Kraków 1999, ss. 43-45.
 
35.Duchowość – sekularyzacja, [w:] „Polonia Sacra”, r. III(XXI) nr 5/49(1999), ss. 159-171.
 
36.Dialog ekumeniczny – teologia i owoce. Po 35 latach ogłoszenia dekretu o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II „Unitatis redintegratio”, [w:] „Teofil” 1(12)2000, ss. 23-34.
 
37.Kim jest święty?, [w:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, (red.) W. Stępniak-Minczewa/Z.J. Kijas, Kraków 1999, ss. 13-20.
 
38.Misterium Boga jako Ojca – źródłem życia i hierarchii stworzenia. Przyczynek do chrześcijańskiej teologii stworzenia w oparciu o trynitologię Ryszarda od św. Wiktora i św. Bonawenturę, [w:] (red.)  ks. A. Czaja,Wokół tajemnicy Boga Ojca. Materiały seminarium wykładowców dogmatyki, Radom 20-22.09.1999, Opole 1999, ss. 61-76.
 
39.Lo Spirito Santo, che opera nel mondo e rinnova il suo volto negli scritti di Giovanni Paolo II, „Analecta Cracoviensia” XXX-XXXI, 1998-1999, ss. 191-202.
 
40.Polityczne angażowanie Maryi, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, T. XVIII/1, rok 1999, ss. 23-36.
 
41.Prophecy and Christology in Olivi’s Commentary on Isaiah 7:14, „Franciscan Studies” vol. 57(1999), ss. 149-177.
 
42.Kirche in Polen nach dem Konkordat, [w:] Wahrheit und Beliebikeit. Referaty polsko-szwajcarskiego ekumenicznego sympozjum zorganizowanego przez Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz, Instytut Ekumeniczny KUL, Polską Radę Ekumeniczną, Wydział Teologiczny UO, Davos 14-20.09.1998,[red.] P. Jaskóła, Opole 1999, ss. 57-65.  
 
43.Od podziału do jedności, „Powściągliwość i praca”, nr 1(591) styczeń 2000, rok LI, ss. 24-26.
 
44.Powołanie teologa według Hansa Ursa von Balthasara, „Colloquia Theologica Adalbertina”. Systematica 1, Poznań 2000, ss. 65-81.
 
45.Drogi i rozdroża ekumenizmu, „Wiadomości KAI”, 6 kwietnia 2000, ss. 14-17.
 
46.Historyczna i religijna doniosłość spotkania w Asyżu w roku 1986 dla dialogu międzyreligijnego, [w:] Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Materiały z sympozjum. Tarnów-Kraków, 14-15 kwietnia 1999 r., (red.) S. Budzik, Z. Kijas, Biblos, Tarnów 2000, ss. 179-197.
 
47.Biblijne metafory o miejscu i roli stworzenia we wspólnocie człowieka z Bogiem, [w:] Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, (red.) A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, Z.J. Kijas OFMConv, Z. Mirek, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2000, ss. 29-46.
 
48.Jak osiągnąć zbawienie?, [w:] Zbawienie w roku jubileuszowym. Nauka na temat usprawiedliwienia w dialogu katolicko-luterańskim. Dokumenty i opracowania, (red.) Z. J. Kijas OFMConv, PAT Kraków - Michalineum 2000, ss. 7-13.
 
49.Maryja w tajemnicy Wcielenia w świetle antropologii trynitarnej Pawła Florenskiego, „Salvatoris Mater”, rok II, styczeń-marzec 2000, nr 1(5), ss. 132-155.
 
50.Gorliwość o dom Twój mnie pożera, [w:] Dziedzictwo duchowe Córek Matki Bożej Bolesnej. 100-leci konsekracji kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, (red.) s. Dawida Lechowicz CMBB, Z. J. Kijas OFMConv, Oświęcim-Kraków 2000, ss. 15-24.
 
51.Testament Matki Założycielki Sióstr Serafitek – Małgorzaty Łucji Szewczyk, [w:] Dziedzictwo duchowe Córek Matki Bożej Bolesnej. 100-leci konsekracji kościoła Sióstr Serafitek w Oświęcimiu pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, (red.) s. Dawida Lechowicz CMBB, Zdzisław J. Kijas OFMConv, Oświęcim-Kraków 2000, ss. 35-54.
 
52.Dialog między Polskim Narodowym Kościołem Katolickim a Kościołem rzymskokatolickim w USA (1984-1994). Historia i owoce, [w:] Jedność chrześcijańska u progu trzeciego tysiąclecia, „Sympozjum. Periodyk naukowy” Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, rok IV 2000, nr 1(6), ss. 105-142.
 
53.Życie rodzinne a ekumenizm, [w:] Pojednajcie się... Materiały z sesji naukowej: „Pastoralny i społeczno-kulturalny wymiar ekumenizmu na Śląsku Cieszyńskim. Bielsko-Biała, 24-25.03.2000”, (red.) ks. J. Budniak, H. Rusek, Cieszyn 2000, ss. 177-184.
 
54.Spory eucharystyczne, [w:] Chleb grzeszników, (PostScriptum, Kraków, nr 2(9)2000, ss. 18-30.
 
55.Szkic eschatologii o. Sergiusza Bułgakowa, [w:] Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich, (red.) J. Majewski, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2000, ss. 87-101.
 
56.Serafickiego ojca obraz Boga a idea powszechnego braterstwa stworzeń w myśli teologicznej XIII wieku, „Lignum Vitae” 1(2000), ss.175-190.
 
57.Kwestia małżeństw mieszanych we współczesnym dialogu ekumenicznych, [w:] Małżeństwa mieszane, (red.) Zdzisław Kijas, Kraków 2000, ss. 19-27.
 
58.Obraz Chrystusa w Kościele katolickim, [w:] Chrystus i Jego Kościół (red.) M. J. Uglorz, Bielsko-Biała 2000, ss. 51-74.
 
59.Nieprzemijalność świętości, [w:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich, (red.) W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas OFMConv, t. 1, Kraków 2000, ss. 19-24.
 
60.Trynitarne korzenie mariologii i jej inspiracje dla ekumenizmu, „Salvatoris Mater”, rok II lipiec-wrzesień 2000, nr 3(7), ss. 361-379.
 
61.Wstęp do: K. T. Wencel EC, Hans Urs von Balthasara, teologia chwały, Kraków 2001, ss. 7-8.
 
62.Rola Ducha Świętego w przebóstwieniu człowieka, „Analecta Cracoviensia”, Kraków 2000, ss. 131-141.
 
63.Kwiatki św. Franciszka z Asyżu w literaturze rosyjskiej, [w:] Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Język. Piśmiennictwo. Sztuki plastyczne. Obyczaje,cz. 1. materiały z konferencji 15-17 maja 2000, (red.) A. Ceglińska, Z. Staszewska, Łódź 2001, ss. 99-112.
 
64.Franciszek Hodur. Lata seminaryjne, rys sylwetki na podstawie dokumentów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, [w:] Biskup Franciszek Hodur (1866-1953). Życie – dokonania – znaczenie. Materiały seminarium naukowego. Olsztyn 1-2 marca 2000 r., (red.) bp Jacek Jezierski, Olsztyn 2001, ss. 35-49.
 
65.Serafickiego Ojca obraz Boga a idea powszechnego braterstwa stworzeń w myśli teologicznej XIII wieku, [w:] Duchowość świętego Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13-14 listopada 1998 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach, (red.) St. C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów 2001, ss. 131-152.
 
66.Czas i kalendarz, [w:] Z. J. Kijas, Czas i Kalendarz, Kraków 2001, ss. 9-18.
 
67.Wstęp do: G. Panteghini, Aniołowie i demony. Powrót tego co niewidzialne, tł. B. A. Gancarz, Kraków 2001, ss. 9-11.
 
68.Úvodom, [w:] A. Zoň OFMConv, Odpovedat’ ako svätý František, Bratislava 2000, ss. 8-9;
 
69.Przyszłość teologii. Czy teologia (katolicka) ma przyszłość?, [w:] Przyszłość nauki. Materiały z sympozjum, (red.) A. Całek, Sz. Całek, M. Leśniak, Kraków 2001, ss. 43-61.
 
70.Jozafat Kuncewicz (ok. 1580-1623) – trudny święty pogranicza Kościołów, [w:] Chrześcijańskie święta i święci w życiu duchowym Ukraińców na przełomie tysiąclecia, (red.) Wł. Mokry, Kraków 2001, ss. 475-507.
 
71.Massimiliano Kolbe ossia: come vincere e continuare a vivere dando la vita, „Miles Immaculatae”, anno XXXVII-luglio-Dicembre 2001, fasc. II, ss. 498-514.
 
72.Środowisko przyrodnicze jako wartość w oczach osoby wierzącej.Pustelnik – ekolog w poszukiwaniu pierwotnej harmonii jedności w stworzeniu, [w:] Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów, (red.) A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. J. Kijas, Z. Mirek, Kraków 2001, ss. 31-43.
 
73.Dobroć i piękno stworzenia. Fascynacja św. Franciszka przyrodą, [w:] Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów, (red.) A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. J. Kijas, Z. Mirek, Kraków 2001, ss. 99-105.
 
74.Z. J. Kijas, Z. Mirek, Przyroda jako szansa dla autentycznej formacji człowieka, [w:] Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja przyrody. Podręcznik dla studentów, (red.) A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. J. Kijas, Z. Mirek, Kraków 2001, ss. 173-180.
 
75.Wizja przyrody w pismach Lutra i Kalwina i jej wkład w chrześcijańską ekologię, „Studia Oecumenica” 1(2001), ss. 187-203.
 
76.Ruch zakonny i bogactwo duchowo-materialne krajów słowiańskich, [w:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich, (red.) W. Stępniak-Minczewa, Z. J. Kijas, Kraków 2001, ss. 17-24.
 
77.Wstęp do polskiego wydania, [w:] Bernard Springer, Credo. Komentarz do wyznania wiary, tł. K. Pelczar, Kraków 2002, ss. 7-10.
 
78.Prawosławny a katolicki obraz Maryi, [w:] „Salvatoris Mater” 3(2001) nr 4, ss. 120-143.
 
79.Przez Jezusa do Maryi w chrystologii, [w:] Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne Licheń, 26-27 października 2001 roku, (red.) St. C. Napiórkowski/K. Pek, Częstochowa-Licheń 2002, ss. 73-90.
 
80.Rys duchowości franciszkańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, [w:] Duchowa spuścizna abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, (red.) J. Machniak, Kraków 2002, ss. 117-143.
 
81.Aniołowie w nauczaniu Kościoła, [w:] Księga o aniołach, (red.) H. Oleschko, WAM, Kraków 2002, ss. 239-263;
 
82.Jak mówić o czyśćcu? [w:] Prawdy wiary w przepowiadaniu, W. Przyczyna (red.), Kraków 2002, ss. 205-218;
 
83.Wokół tożsamości teologa w XXI wieku, [w:] W służbie teologii. Wykładowca dogmatyki dziś. J. Jezierski (red.) Olsztyn 2002, ss. 27-39.
 
84.Średniowieczne obrazy nieba, [w:] Ante Deum stantes, Kraków 2002, ss. 741-764.
 
85.Wstawiennictwo, Mosca 2002, T. I, s. 1885-1886.
 
86. Skuteczność sakramentów, Mosca 2002, T. I, s. 1574.
 
87.Zasługa,  Mosca 2002, T. I, s. 1884-1885.
 
88.Piekło, Mosca 2002, T. I, s. 75-78 (wspólnie z A. Gorełowem).
 
89.Tradycja[w:] Leksykon teologii fundamentalnej, (red.) M. Rusecki, K. Kaucha, I. Sł. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, ss. 1259-1266.
 
90.Synod [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, (red.) M. Rusecki, K. Kaucha, I. Sł. Ledwoń, J. Mastej, Lublin-Kraków 2002, ss. 1165-1167.
 
91.Antonianum, [w:] Encyklopedia religii PWN, (red.) T. Gadacz, B. Milerski, PWN Warszawa 2001, t. 1, ss. 255-256.
 
92.Jedność – rzeczywistość czy sen? Refleksje wokół Karty Ekumenicznej, [w:] Biuletyn Ekumeniczny 2/122/2002, ss. 22-38;
 
93.Łaska powołania kapłańskiego: dar i zadanie, „Dobry Pasterz”, z. XXVII, styczeń-grudzień, Zielona Góra 2002, ss. 54-69;
 
94.Papież i Synod w protokołach synodalnych Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego i w prawie Kościoła Polskokatolickiego, [w:] Posłannictwo Biskupa Rzymu, (red.) Bp Jacek Jezierski, Olsztyn 2002, ss. 107-125.
 
95.Rys duchowości franciszkańskiej w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, [w:] Duchowa spuścizna abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Materiały z sympozjum w dniu 25 kwietnia 2002 e. W klasztorze oo. Franciszkanów conv. W Krakowie (red.) J. Machniak, Wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2002, ss. 117-143.
 
96.Wokół tożsamości teologa w XXI wieku, „Collectanea Theologica” r. LXXII, nr 1 (2002), ss. 99-116.
 
97.Maksymilian M. Kolbe, czyli jak żyć i zwyciężać oddając życie, [w:] Miłość, która zwycięża nienawiść. Św. Maksymilianowi w 60. rocznicę męczeńskiej śmierci, [red.] Z. J. Kijas, Kraków 2002, ss. 13-30;
 
98.Analiza prawosławnej mariologii na podstawie lektury trzech ważnych tekstów, „Polonia Sacra” r. VI(XXIV), nr 11/55(2002), ss. 21-38;  
 
99.Modlitwa kontemplacyjna w życiu św. Franciszka, „Homo orans”, (red.) J. Misiurek/J.M. Popławski, Lublin 2002, t. III, ss. 83-105.
 
100.Eklezjalny charakter wiary Kościoła a powołanie teologa, [w:] „Kościoły siostrzane” w dialogu, (red.) Z. Glaeser, Opole 2002, ss. 171-183.
 
101.Biblijne i teologiczne motywy ochrony przyrody, [w:]Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów (red.) M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. J. Kijas, Z. Mirek, Kraków 2002, ss. 29-38;
 
102.Religie i ochrona przyrody, Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. Podręcznik dla studentów (red.) M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. J. Kijas, Z. Mirek, Kraków 2002, ss. 39-44;
 
103.Wstęp, czyli o wyjątkowości religii chrześcijańskiej, [w:] E. Staniek, Chrześcijanin wobec... innych religii, Kraków 2003, ss. 5-25;
 
104.Rola klasztorów w kształtowaniu się państwowości krajów słowiańskich, [w:] Rola klasztorów w procesie kształtowania się państwowości krajów słowiańskich, (red.) W. Stępniak-Minczewa/Z. J. Kijas, Kraków 2002, ss. 9-14.
 
105.Franciszkański rys duchowości bł. Siostry Sancji, [w:] Sylwetka duchowa bł. Siostry Sancji Janiny Szymkowiak. Materiały z sympozjum, (red.) Jan Machniak, Kraków 2003, ss. 23-37.
 
106.Maryja Płacząca –Matka Ludu Bożego, „Studia Saletyńskie” 3/2003, ss. 213-244.
 
107.Chrystus – nauczyciel prawdziwej mądrości w teologii św. Bonawentury, „Analecta Cracoviensia” 34(2002), ss. 147-157.
 
108.Dialog rzymskokatolicko-polskokatolicki. 5 lat pracy Zespołów ds. Dialogu Ekumenicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Polskokatolickim (1998-2003), „Biuletyn Ekumeniczny” 2/126/2003, ss. 12-37.
 
109.Niebo, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 7, PWN, Warszawa 2003, ss. 279-280.
 
110.La vita della Vergine Maria come via alla conoscenza di Dio, „Miles Immaculatae”, a. 49, gennaio-giugno, 1(2003), ss. 237-254.
 
111.Św. Jan Apostoł – Teolog, czyli mistyczne oblicze chrześcijaństwa, Fundamenta Europea”, r. I, fasc. 1(2002), ss. 17-31.
 
112.Czy Kościół katolicki boi się społeczeństwa obywatelska?, ”Studia humanistyczno-teologiczne” 1/2003, ss. 213-222.
 
113.Rosarium Viriginis Mariae, [w:]Kongres Maryjny. Częstochowa, 14.06.2003. Materiały kongresowe do użytku wewnętrznego Ruchu Focolari, ss. 7-13.
 
114.Maryja zakorzeniona w Chrystusie. kilka uwag na temat mariologii Jana Pawła II, [w:] Servo veriatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2003, Kraków 2003, ss. 785-797.
 
115.Paweł A. Florenski – proroctwo o przyjaźni, [w:] Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, 30 listopada – 1 grudnia 2001 r., Lublin, 6-8 maja 2003, (red.) K. Klauza, S. C. Napiórkowski, K. Pek, Lublin 2003, ss. 399-411.  
 
116.Stworzenie, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, PWN, Warszawa 2003, ss. 147-149.
 
117.Śmierć, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, PWN, Warszawa 2003, ss. 202-205.
 
118.Życie, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, PWN, Warszawa 2003, ss. 506-508.
 
119.Piekło. Teologia chrześcijańska, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, PWN, Warszawa 2003, ss. 104-105.
 
120.Św. Wojciech (Albert Praski). Święty jedności i różnorodności Kościoła i Europy, „Studia Oecumenica” 3(2003), ss. 161-170.
 
121.„Sono un sacerdote cattolico”. La spiritualita sacerdotale di Padre Kolbe, „Miles Immaculatae”, anno XXXIX, fasc. II, luglio-Dicembre 2003, ss. 669-687.
 
122.Człowiek drogą Kościoła, [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, (red.)S. Koperek, S. Szczur, M. Leśniak, B. Mielec, Kraków 2004, ss. 359-366.
 
123.Wprowadzenie, [w:] I. S. Ledwoń OFM, U źródeł chrystocentryzmu w teologii. Święty Franciszek z Asyżu, (kol. Ośrodek Studiów Franciszkańskich. Studia, nr 1), Kraków 2004, ss. 7-8.
 
124.Wstęp, [w:] E. Guerriero, Hans Urs von Balthasar. Monografia, tł. M. Rodkiewicz, „M”, Kraków 2004, ss. 9-10.
 
125.Wstęp, [w:] H. U. Von Balthasar, Teologika. 1. Prawda świata, tł. J. Zychowicz, WAM, Kraków 2004, ss. 7-10.
 
126.Posłuszeństwo, czyli rzecz o przełożonych i podwładnych, którzy dążą razem do doskonałości (L’Obbedienza cioe il discorso sui superiori e gli altri nel cammino verso la perfezione), [w:] Biuletyn Federacji Klasztorów Sióstr Bernardynek w Polsce, nr 9, Kraków 2005, ss. 28-62.
 
127.Piotr Jan Oliwi (1248-1298) w polemice z biblijną egzegezą żydowską (Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298) nella polemica con l’esegesi bibblica ebraica), [w:] „Studia Warmińskie”, tom LXI-LXII (2004-2005), ss. 63-75.
 
128.Godność bycia chrześcijaninem i doświadczenie pokusy (La dignita d’essere cristiano e l’esperienza della tentazione), [w:] „Scire Deum”. Księga Pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kard. Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2006, ss. 49-59.
 
129.Czas i apokaliptyka franciszkańska (Tempo e apocalittica fracescana), [w:] Tajemnica czasu i religie, (red.) Izabela Trzcińska, Aureus, Kraków 2005, ss. 146-160.       
 
130.Eucharystia źródłem i objawieniem komunii (Eucaristia - fonte e rivelazione della comunione), [w:] Eucharystia na ołtarzu świata, PAT, Kraków 2006, ss. 253-260;
 
131.Rozwój dogmatów i jego kryteria (Sviluppo dei dogmi ed i suoi criteri), [w:] Poznanie teologiczne (kol. „Teologia fundamentalna, tom V), Kraków 2006, ss. 125-150;
 
132. Il SERAPHICUM: centro accademico dell’Ordine, [in:] Francescani Conventuali per l’Europa del futuro. Atti Prima Assemblea Europea CEC-CEO-CIMP dei Ministri, Custodi, Delegati Generali/Provinciali e Definitorio Generale, Roma 2005, pp. 125-127.
 
133. Ekumenizm (Ecumenismo), [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, [red.] Eugeniusz Sakowicz, Radom 2006, ss. 163-199.
 
134. Wstęp do encykliki „Dominum et Vivificantem”, [w:] Jan Paweł II. Dzieła zebrane, t. I. Encykliki, Wyd. „M”, Kraków 2006, ss. 173-175.
 
135. Poznaj swoją godność chrześcijaninie, [w:] Wspólnota Kościoła a Jedność Europy. Tydzień Eklezjologiczny 2002. „Czynić Kościół domem i szkołą komunii”. Tydzień Eklezjologiczny 2003. „Spór o Kościół w Europie. Jedność Europy w optyce Ewangelii”, t. VII, (red.) ks. A. Czaja, V. Kmiecik, Lublin 2006, ss. 117-128.
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
Pagina visualizzata 4709 volte
 
Share |
 
 
 

Contact us, contattaciInfo Download facebook youtube

Maria
 
Notizie e Info

Calendario con PHP
 

 
Altre istituzioni
 
Login
Username:
Password:

Cerca
Pubblicazioni
 
Cerca con Google
Web
PAMI
 
 
 

Contattaci
Pontificia Academia Mariana Internationalis - 00120 Città del Vaticano
Secretaria: Via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Telefono 0670373235 - fax 0670373234
Webmaster: Martín Carbajo Núñez